Drugi ljudi u natalnom horoskopu

Natalna karta ili figura nije ništa drugo do manifestacija svega onoga što mi jesmo kroz taj neponovljivi astrološki trenutak. Pored toga što je natalom determinisan naš karakter temperament ( način reagovanja), naš tjelesni tj.pojavni izgled, sveopšta sreća i predispozicije za mnoge druge stvari koje izviru iz datog temperamenta, natalom se mogu detektovati i drugi ljudi u našem životu. Više je takvih astroloških pristupa kako u natalnom horoskopu da se detektuju drugi ljudi u životu natusa. U astrološkoj teoriji i praksi izdvajaju se nekoliko takva pristupa: putem univerzalnihg signifikatora koje svaka od sedam tradicionalnih planeta predstavlja, putem vladara trojstva određene kuće koja će predstaviti druge ljude i putem derivacije odnosne kuće koju analiziramo.

Prethodno, valja naglasiti ko su ti drugi ljudi u našem horoskopu. U tom smislu i sami članovi naše porodice predstavljaju druge ljude, međutim radi se o krvnom srodstvu i bliskosti te stoga se najčešće detektovanje članova porodice vrši preko univerzalnih signifikatora. U zavisnosti od toga da li se radi o dnevnom i noćnom rođenju, kada govorimo o roditeljima natusa, isti su predstavljeni sa dvije bitne planete ili svjetla kako se u tradiciji ispravnije nazivaju, a to su Sunce i Mjesec kao univerzalni predstavnici muškog i ženskog principa. Iz te polne simbolike dakle proizilazi i simbolika oca i majke. Sunce kao takvo obzirom da je simbol dana, autoriteta, simbolike vidnog ispoljavanja, dominacije i nadasve toplote i suvoće koja ga kvalifikuje kao mušku planetu i centralnu u haldejskom planetarnom poretku, dodjeljuje se uvijek ocu. U vezi sa tim, u zavisnosti od toga gjde se Sunce mundano i zodijački nalazi, u kakvom je odnosu sa drugim planetama, možemo dosta da zaključimo o samom ocu natusa. Sama po sebi, jedna planeta u konkretnom slučaju Sunce, neće dovoljno reći o ocu natusa, ali će ga odnos sa četvrtom kućom ( koja predstavlja oca između ostalog), uključivanje u tumačenje vladara znaka ovog luminara, stanje njegovog dispozitora te njegovog odnosa sa ostalim planetama “obojiti” i karakterne osobine i opisati životne okolnosti samog oca natusa. kada je u pitanju noćno rođenje, polazi se od Saturna kao simbola oca koji će takođe shodno već naprijed izloženom, opisati oca natusa. Tačke oca u zavisnosti da li je dnevno i noćno rođenje, obavezno se uključuju u tumačenje.

Kada je riječ o majci natusa, univerzalna simbolika se izvlači iz stanja Mjeseca i Venere u zavisnosti od toga da li se radi o dnevnom ili noćnom rođenju, gdje se primjenjuje isti princip kao i za oca. Braća i sestre natusa, te njegova rodbina, univerzalni signifikatori se takođe primjenjuju u zavisnosti od dnevnog ili noćnog rođenja. Tako su starija braća natusa prikazana : Suncem ili Saturnom, mlađa braća Marsom, dok je najmlađi brat uvijek Merkur. Kada su u pitanju sestre astrologika nalaže sledeću upotrebu univezalnih signifikatora: Mjesec je starija sestra, Venera je mlađa sestra, dok je Merkur najmlađa sestra. Primjećujemo da je Merkur uvijek najmlađe dijete u porodici. Pretke, babe i djedovi mogu se gledati kroz univerzalnu simboliku vladara četvrte kuće, te samog Saturna koji je oduvijek predstavljaju simboliku starijih ljudi, starosti i smrti. Često se pri analizi natala ne može primijeniti uvijek neka univerzalna i jasna formula ili redosljed prilikom analize drugih ljudi u horoskopu jer dosta toga zavisi od konteksta i prvenstveno poznavanja temperamenta i životnih okolnosti samog natusa.

Drugi astrološki pristup jeste upotreba značenja mundanih kuća koja se tiču, konkretno članova pordice natusa, tako četvrto mundano polje označava generalno roditelje natusa, dok se svaka dalja konkretizacija “boji” značenjem univerzalnih signifikatora roditelja kao što je prethodno u tekstu objašnjeno. Najčešće se zasebno tumači četvrta kuća koja predstavlja oca i deseta kuća koja predstavlja majku natusa, što je suprotna kuća od četvrte. Za braću i sestre se upotrebljava tradicionalno treća kuća, ali treća kuća nosi i signifikacije rođaka i komšija što se razrađuje detaljnije kroz upotrebu univerzalnih signifikatora. Djecu natusa predstavlja peta kuća, planete u petoj kući, dok se konkretizacija i opisivanje svakog pojedinačnog djeteta rješava kroz upotrebu triplicitetnih vladara znaka pete kuće. Prvi triplicitetni vladar znaka pete kuće je uvijek starije dijete, drugi je srednje, a treći najmlađe dijete, svakako da se u signifikaciju mogu uključiti i univerzalni signifikatori za djecu, pa bi najmlađe dijete bilo kog pola predstavljeno Merkurom, dok će prednost u tunačenju prirode djece imati ona planeta koja se nađe u kući djece, prije nego vladar iste, isto u pogledu planete u nekom kući važi i za delineaciju svih ostalih životnih oblasti horoskopa.

Pored univerzlanih signifikatora i upotreba triplicitetnih vladara kuća koje ispitujemo i derivacija je jedan od najčešćih načina upotrebe kako bi se detektovala i opisala druga osoba u natalu, i ne samo to, nego kako bi se najčešće dobile informacije i u njenom životu, odnosu sa drugim članovima porodice i drugim ljudima. U vezi sa tim, najbolji primjer bi bili blizanci gdje bi prvorođeno dijete bilo nosilac same horoskopske slike i ascendenta dok bi drugorođenog brata ili sestru natusa predstavila natusova treća kuća od koje bi se dalje derivirale sve ostale kuće drugorođenog i opisivao njegov dalji život i okolnosti.

Kada govorimo o nepoznatim ljudima, to su svi oni ljudi koji stoje nasuprot ascendenta natusa. Od javnih neprijatelja, oponenata, suparnika, protivnika i bračnih ili vanbračnih partnera, logično se opisuju kroz sedmu kuću. Tako, znak u sedmoj, planeta u sedmoj sa njenim vladarem, aspekti sa drugim planetama, stanje samog vladara sedme itd, nedvosmisleno opisuju ove druge ljude u našem životu, dok se svaka dalja konkretizacija pararelno može otkrivati upotrebom simbolike univerzalnih signifiktora tih ljudi, te iz upotrebe simbolike triplicitetnih vladara znaka sedme kuće. Šta i kako konkretno primijeniti naravno zavisi od samog konteksta situacije koju astrološki ispitujemo. Kada je u pianju npr. natalna delineacija bračnih ili vanbračnih partnera, ista prvenstveno zavisi od toga da li se radi o ženskom ili muškom horoskopu gdje se konsultuju potpuno drugačiji signifikatori za ženu ili muža, što je opštepoznato u tradicionalnim astrološkim izvorima.

U druge ljude svakako spadaju i naši nadređeni, pretpostavljeni, šefovi, direktori, poslodavci, prijatelji i tajni neprijatelji. Nadređeni. šefovi, direktori su uglavnom predstavljeni Suncem ili Saturnom, kolege, saradnici, prijatelji kroz simboliku 11, kuće te planete koje se tu nađu, dok su tajni neprijatelji uvijek predstavljeni 12. kućom, koja ne vidi ascendent i za koje ljude natus uglavnom ni ne zna da mu baš oni rade iza leđa. Suštinski valja reći da astrolog ima punu širinu tumačenja astroloških simbola koji se nerijetko prepliću, ali je za istu neophodno prethodno ovladati značenjima tradicionalne astrološke simbolike u pogledu predmetne teme. Kada se poznaju osnovni astrološki principi, astrolog će tek tada biti u stanju da izvede jasan i pravilan astrološki zaključak i upodobi isti u skladu sa realnim životnim stanjem i okolnostima natusa.