Astrologija i ciklusi života

Astrologija kao nepogrešiv simbolički jezik neba na jasan način objašnjava život pojedinca na zemlji. Taj odnos između neba i zemlje neraskidivo je povezan i kretanje dešavanja onoga što je na zemlji jednako je kretanju nebesa i možemo reći i uslovjeno jer sve što se dešava u sublunarnom svijetu ( svijetu ispod sfere Mjeseca, našem materijalnom svijetu) prethodno korijen ima u sferama nebesa iznad fizičkih nebesa koja vidimo golim okom. Na taj način duša prilikom descenzije (silaskom) u propadljivi materijalni svijet nakuplja iskustva i prolazi kroz sfere sedam planeta od najudaljenije sfere i granice sa celestilanim svijetom, Saturnom, pa sve do sfere najbliže zemlji, Mjesecom rađajući se u ljudskom obličju i na ovoj ravni postojanja.

Na taj način počinje ciklus života svake individue koji je opisan kvadrantima pri podjeli neba, gdje imamo prvi kvadrant od ASC do MC-a što je sangvinični kvadrant, period odrastanja, djetinjstva, od MC-a do DSC( sedme kuće) kolerični kvadrant rane mladosti, od DSC do IMC( četvrte kuće) je melanholični kvadrant ili period zrelog doba i na kraju od IMC do ASC, flegmatični kvadrant starosti i smrti. Tumačeći cikluse života, Retorijus polazi prvo od uglova pa ASC označava najranije godine života, MC srednje godine, DSC poslednje godine dok IMC, donji ugao simbolizuje smrt i sve počasti, beščašće i sramotu nakon smrti.

Nadalje, polazeći od sukcendentnih kuća, ( druga kuća) polazeći od ASC, simbolizuje bolove prilikom porođaja i sve one stvari koje se dešavaju majci dok je plod u njenoj utrobi, ponovo,ASC označava sam čin rođenja i svo ono vrijeme ubrzo nakon toga, dok kadentna od ASC ( 12. kuća) označava period nakon dolaska na svijet i konačno zaokružen period života te prve godine. Kad su srednje godine života u pitanju, Retorijus dalje obrazlaže da sledeća kuća , sukcedentna od MC-a ( što je 9. kuća) označava početni dio srednjih godina života; MC sredinu srednjih godina, epanaphora . kadentna 8. kuća ( poslednji period) tih srednjih godina.

Za poslednje godine života navodi da sukcendentna od DSC , predstavlja prvi dio poslednjih godina života, DSC sam po sebi sredinu; i kadentna što je 6.kuća poslednje periode tih poslednjih godina života. kada tumači kraj života, sukcedentna od IMC što je 5. kuća simbolizuje vrijeme odmah prije smrti; IMC sama smrt; i kadentna što je treca kuća vrijeme posle smrti.

Povodom iste teme nijesu astrolozi dijelili isto mišljenje kao Retorijus.

Porfirije navodi primarno kretanje neba i obrće redosljed kuća, niz počinje sa kadentnom kućom, preko sledujuće kuće gdje ASC pokazuje prve godine života, MC srednje godine, DSC kraj života, a ispod zemlje IC simbolizuje smrt i stvari nakon smrti. Kadentna od ASC što je 12. kuća simbolizuje bolove u trudnoći i sve ono što se dešava tokom trudnoće , ASC sam trenutak dolaska na ovaj svijet;sukcendentna od ASC što je druga kuća simbolizuju prvu godinu života natusa. Kad je srednje doba u pitanju, kadentna od MC -a što je deveta kuća simbolizuje prve godine srednjeg doba; MC, srednje godine tog srednjeg doba; sukcendentna ( 11.kuća) kraj tog srednjeg doba. Kadentna od DSC (šesta kuća) simbolizuje početak kraja života;DSC samo po sebi srednji period pred kraj života; sukcendentna što je osma kuća simbolizuje kraj života. Kadentna od IC što je treća kuća signifikuje vrijeme prije smrti; IC sama po sebi smrt; sukcedentna od IC-a što je peta kuća simbolizuje vrijeme poslije smrti.