Vladari uglova horoskopa

U tradiciji kao što je poznato, delineacija ( razmatranje, nacrt, osnovna skica ) horoskopa prethodi bilo kom daljem prediktivnom radu i stoga je osnova u prosuđivanju daljeg života natusa. S tim u vezi, natalna karta, ili natalna figura samo obećava i opisuje sudbinu natusa, a zbog raznolike simbolike astrolog teško da je uvijek u stanju da opiše neki konkretan događaj, konkretan posao, konkretan problem, zbog toga je svrha natala da opiše ono što je sudbinom dato. Zbog toga je natalni horoskop samo skica, nacrt i početni impuls, dok kada su u pitanju konkretni događaji,isti se mogu “pročitati” iz mnogobrojnih prediktivnih tehnika sa kojima tradicionalna astrologija raspolaže.

Astrološko tumačenje se zasniva na sintezi svih astroloških simbola u koje spadaju procjena i tumačenje života rođenog shodno dobu dana rođenja, analiza snaga planeta korz procjenu svih njihovih esencijalnih dostojanstava i debilitacija, procjena mundanih dostojanstava tj.snaga kuća horoskopa te relevantnih tačaka hotoskopa u zavisnosti od toga koja se horoskopska tema ispituje. Kada su četiri glavna ugla horoskopa u pitanju (a koje radi podsjećanja valja spomenuti, ASC, MC , DSC i IC) isti čine glavne stubove horoskopa pa se kroz stanje tih uglovnih kuća horoskopa te stanja njihovih vladara može sa velikim uspjehom objasniti život vlasnika horoskopa, ili makar objasniti jasnije životne periode natusa, jer kao što je poznato svaki od uglova horoskopa odgovara i određenom kako životnom tako i godišnjem dobu. Uglovi horoskopa po svojoj mundanoj snazi inače simbolizuju snagu, napredovanje, sledeće su po snazi sukcedentne kuće i na kraju su od njih najslabija kadentna polja horoskopa od kojih su šesta i dvanaesta najgore među njima.

Kada su vladari uglova horoskopa u pitanju, njihov položaj na uglovima samo pojačava simboliku koji taj ugao nosi: Tako Al-Qabisi u “Uvodu u tradicionalnu astrologiju” navodi da je prisustvo vladara ascendenta, na samom ascendentu označava sreću i sva dobra stečena samostalnim trudom i zalaganjem natusa i pomoći od strane svoje porodice, i ako se ovo poslednje ne može bukvalno tumačiti, već prije kroz poziciju vladara ascendenta u svojoj sopstvenoj kući, ili domicilu,a što samo po sebi nosi signifikaciju “svoj na svome” ili “među svojima” ili “među svojom porodicom”, što posebno ima smisla ako se upotrebljava sistem cijelih znakova, što onda opravdava ovaj navod Al_Qabisija. Položaj vladara ascendenta u desetoj, uspjeh kroz kralja i profesiju, u sedmoj kroz uspjeh natusa kroz parnice, žene i poznantstva dok na donjem uglu simbolizuje ostvarenje tj.njegovu primarnu motivaciju od očeva, predaka, zemlje i svih drevnih stvari.

Vladar desete u desetoj kući simbolizuje sreću i uspjeh kroz kralja, vladara ili neku od profesija gdje će rođeni dokazati svoju vičnost, u sedmoj kući kroz pobjedu kraljevstva ili nekog vojvodstva u borbi ili kroz koristi od žena, dok položaj na donjem uglu simbolizuje uspjeh kraljevstva kroz zemlju, izgradnju zgrada, bunara, izvora, kanala, irigacionih sistema,naplatu taksi, kutivaciju zemljišta, blaga i drevnih stvari itd. Položaj vladara desete kuće na ascendentu govori o uspjehu kroz pregovore, podnošenje zahtjeva kralju itd.

Vladar sedme kuće u sedmoj govori o sreći kroz poslovne dogovore, upoznavanja, kroz žene i borbe, prepirke i parnice, u četvrtoj kroz kontakte i poslovne dogovore sa starijim ljudima, očevima, kroz kupovinu nepokretnost i prihoda od zemlje. Zanimljivo vladar četvrte na ascendentu se po Al-Qabisiju odnosi na poslovna pitanja, medicinska pitanja, kroz astronomiju i duhovni ( mentalni ) rad i intelekt. U desetoj simbolizuje sreću kroz posao, profesiju, i žene na nekom položaju u kraljevstvu.

Položaj vladara četvrte u četvrtoj je nesporno sreća kroz očevinu, zemlju, nepokretnosti i svega onoga što proizilazi iz zemlje, na ascendentu kroz davanje pamertnih i dubokih savjeta, kroz kultivaciju zemlje i proizvoda, u desetoj kući uspjeh kroz zemlju kralja ili same profesije povezane sa tim, dok položaj vladara četvrte kuće u sedmoj predstavlja uspjeh kultivacije zemlje, imanja, nasledstva preko parnica, sukoba i žena.

Prednje navedena simbolika se naravno odnosi i na slijed ostalih kuća horoskopa shodno mundanoj snazi, gdje konbinacijom astrološke simbolike mundane kuće i esencijalne snage ili slabosti planete astrolog dobija jasan uvid u sudbinu natusa.